Fotoalbum

Heeft u zelf interessant materiaal welke u hier wilt plaatsen neem dan contact met ons op.

Hieronder ziet u een impressie van de Ster in 2017, de foto’s zijn genomen op 23 juni om inzicht te krijgen in wat er qua monitoring van natuurwaarden uitgevoerd zou moeten worden. 


Fotocompilatie de Ster van Loosdrecht.

De Ster van Loosdrecht is ongeveer 250 hectare groot en kent een bijzonder middeleeuws stervorming verkavelingspatroon, afwijkend van vergelijkbare verkavelingen in veenweidegebieden. De kavels en afwateringsslootjes lopen in een punt naar de Drecht, de stervorm. Het gebied de Ster maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuu en Natura 2000. Het Stergebied is van betekenis als foerageergebied voor onder andere zwanen en zilver- en purperreigers en de roerdomp.