Positief besluit GS Noord-Holland

Vereniging Ster van Loosdrecht verheugd over positief besluit GS Noord-Holland

Vereniging Ster van Loosdrecht is verheugd over het positieve besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het gebiedsplan (brochure-gebiedsplan.pdf) Ster van Loosdrecht. Met dit gebiedsplan willen de aangesloten grondeigenaren samen het unieke en karakteristieke landschap in de Ster behouden en versterken. Provinciale Staten besluiten naar verwachting in april over de definitieve toekenning van de € 1,5 miljoen die nodig is om met de uitvoering te kunnen starten.

Klaas Niewold, voorzitter Vereniging Ster van Loosdrecht: “Met de goedkeuring van GS voelen we ons gesteund in onze plannen voor de toekomst van de Ster. In november 2012 hebben we nog Provinciale Statenleden rondgeleid in de Ster. Zij waren verrast door de schoonheid en potentie van het gebied.”

Provinciale Staten hebben in een motie in 2009 1,5 miljoen euro geoormerkt voor een duurzaam gebiedseigen beheer in de Ster, een uniek natuurgebied van 250 hectare in Loosdrecht. Aan de gestelde voorwaarde: een goed en uitvoerbaar plan van de grondeigenaren, waarmee zij ook de natuur- en landschapsdoelen van de provincie kunnen realiseren, is nu voldaan volgens Gedeputeerde Staten. Klaas Niewold: “Met de € 1,5 miljoen euro kunnen we echt starten met de realisatie van de doelen. We hopen dat de provincie daarnaast ook binnenkort de regeling voor particulier natuurbeheer weer openstelt. Dat maakt het behalen van de gestelde doelen in de volle breedte mogelijk.”

Het gebiedsplan is uniek in Nederland. De vereniging is in juli 2012 opgericht om de gezamenlijke belangen van de grondeigenaren te behartigen. In de jaren daarvoor hebben grondeigenaren en betrokken inwoners uit de omgeving samen met de provincie gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatieve vorm van natuurbeheer door de eigenaren zelf (zonder grondverwerving). Klaas Niewold: “Gedeputeerde Jaap Bond stelde in maart 2012 al dat het gebiedsaanbod en het gezamenlijke beheer een voorbeeld kan zijn voor andere gebieden.” De vereniging Ster van Loosdrecht vertegenwoordigt bijna de helft van de grondbezitters, waaronder Natuurmonumenten. De vereniging verwacht dat meer grondeigenaren zich aansluiten als het geld definitief wordt toegekend.

Maatregelen
De vereniging Ster van Loosdrecht wil met het geld van de provincie een breed pakket aan maatregelen realiseren die het unieke landschap behouden en versterken. Naast het verbeteren van de waterkwaliteit, door o.a. te onderzoeken of het aanleggen van stuwtjes kan bijdragen aan langer vasthouden van het kwelwater in het gebied. Met het uitgraven van oude petgaten (veenplassen) wordt het gebied aantrekkelijker voor de roerdomp. Het verwijderen van bosjes, zorgt ervoor dat het landschap zijn oorspronkelijke openheid weer terugkrijgt. Door natuurgericht oeverbeheer, zoals op selectieve plekken kleine delen van het talud af te graven om een moeraszone te creëren, krijgt de natuur ook een impuls. Daarnaast willen de grondeigenaren ook meer recreatieve voorzieningen treffen, zonder dat dit schade oplevert aan de natuur en het landschap. Bijvoorbeeld excursies in het gebied met een gids, onderhoudsdagen, lespakketten voor scholen en het inrichten van drie zichtlocaties op de dijk. De grondeigenaren willen ook gezamenlijk maatregelen uitvoeren, zoals  overlast van mollen en aanpak probleemonkruiden. Zo besparen de grondeigenaren samen kosten.

De vereniging organiseert binnenkort een ledenvergadering om de leden te informeren over het definitieve gebiedsplan en de komende activiteiten. De leden ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Heeft u vragen of wilt je lid worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Als lid ontvang je regelmatig nieuws van de vereniging, uitnodigingen voor de informatieavonden en ledenvergaderingen.